BCSE WhiteHat – Bkav Certified Security Essential WhiteHat, khóa học Chuyên viên An ninh mạng.
Khóa học BCSE - WhiteHat trang bị cho học viên những kiến thức không thể thiếu về vấn đề an ninh mạng đối với một quản trị mạng chuyên nghiệp:
   •    Các phương pháp thiết kế hệ thống mạng an toàn và bảo mật;
   •    Các kỹ thuật xâm nhập, tấn công thường được hacker sử dụng, các biện pháp phát hiện, ngăn chặn tấn công hiệu quả;
   •    Các phương thức bảo vệ và chống hacker tấn công, đảm bảo an ninh cho hệ thống website;
   •    Cơ chế hoạt động của virus máy tính, các đoạn mã độc hại và giải pháp phòng chống tổng thể;
   •    Các biện pháp và cách thức sử dụng hữu hiệu các công cụ giám sát hoạt động, kiểm tra lỗ hổng của hệ thống mạng;
   •    Các vấn đề luật pháp liên quan đến tội phạm mạng;
   •    Các phương pháp mã hóa phổ biến và việc ứng dụng mã hóa trong hệ thống mạng;
   •    ...
Những kiến thức trên cũng là tiền đề quan trọng để giúp học viên có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng.

I. Nội dung khoá học BCSE - WhiteHat

Khóa BCSE - WhiteHat được thực hiện trong 40 giờ bao gồm 8 phần với những nội dung chính như sau:
Phần 1: Security Overview (Tổng quan an ninh mạng)

 • Chương 1: The importance of security (Sự vần thiết của an ninh mạng)

 • Chương 2: Basic Access ( Các truy cập cơ bản)

 • Chương 3: Authentication Methods (Các phương pháp xác thực)

 • Chương 4: Authorization (Các phương pháp cấp quyền)

 • Chương 5: Accounting (Giám sát thống kê)

 • Case-study: Các hình thức tấn công mạng phổ biến

Phần 2: Infrastructure Security (An ninh hạ tầng)

 • Chương 1: Network Security Topologies

 • Chương 2: Firewall

 • Chương 3: IDS/IPS

 • Chương 4: VPN

 • Chương 5: NAT

 • Chương 6: Load balancing (Cân bằng tải)

 • Chương 7: WAN Optimize (Tối ưu hóa đường truyền)

 • Chương 8: VLAN

 • Chương 9: NAC

 • Chương 10: Wifi

 • Chương 11: Storage Security

 • Chương 12: Virtualization

 • Chương 13: Media Security

 • Case-study: Thiết lập hệ thống Firewall và VPN cho một doanh nghiệp

Phần 3: Cryptography (Mã hóa)

 • Chương 1: Basics of Crytography (Căn bản về mã hóa)

 • Chương 2: Các phương pháp mã hóa

 • Chương 3: PKI (Hạ tầng khóa công khai)

 • Chương 4: Crytography standards and protocols (Mã hóa – Tiêu chuẩn và các giao thức)

 • Case-study: Thiết lập hệ thống sử dụng IPSec cho một doanh nghiệp

Phần 4: Application Security (An ninh ứng dụng)

 • Chương 1: Software Security

 • Chương 2: Remote Access Security

 • Chương 3: Email Security

 • Chương 4: Application Security Baselines (An ninh ứng dụng – Nguyên tắc cơ bản)

 • Chương 5: Network Security Analysic tool

 • Case-study 1: Thiết lập hệ thống email an toàn, bảo mật

 • Case-study 2: Kiểm tra lỗi SQL Injection và biện pháp khắc phục

Phần 5: Computer Virus and Malicious Code (Virus máy tính và các đoạn mã độc hại)

 • Chương 1: Định nghĩa Malware

 • Chương 2: Phân loại Malware

 • Chương 3: Phòng chống Malware

 • Chương 4: Phương pháp rà soát và xử lý Malware

 • Case-study: Giải pháp chống virus cho một doanh nghiệp lớn

Phần 6: Web Security

 • Chương 1: Tổng quan về hệ thống Website

 • Chương 2: Lỗ hổng Website

 • Chương 3: Các phòng chống và khắc phục

 • Case-study 1: Phát hiện và xử lý backdoor

 • Case-study 2: Khoanh vùng tấn công

Phần 7: Cybercrime and Legal Issues (Tội phạm mạng và các vấn đề luật pháp)

 • Chương 1: Cybercrime Situation in Vietnam (Tình hình tội phạm mạng tại Việt Nam)

 • Chương 2: Cybercrime-related Laws in Vietnam (Phòng chống tội phạm mạng tại Việt Nam – Cơ sở luật pháp)

 • Case-study: Phân tích một số trường hợp điển hình về xử lý tội phạm mạng tại Việt Nam

Phần 8: ISO 27001 (Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO 27001)

 • Chương 1: Why ISO 27001 (Tại sao cần áp dụng Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin)

 • Chương 2: ISO 27001 Implemention (Triển khai ISO 27001 trong thực tế)

 • Chương 3: An Example of  ISO 27001

 • Case-study 1: Xây dựng chính sách an ninh tổng thể

 • Case-study 2: Xác định nguy cơ và lỗ hổng an ninh

II. Yêu cầu đối với người học

 • Có kiến thức căn bản về hệ điều hành

 • Có kiến thức căn bản về TCP/IP và hệ thống mạng máy tính

 • Có kiến thức căn bản về lập trình

 • Có hiểu biết về các ứng dụng cơ bản: Web, Mail, DNS,…

Hỗ trợ

Tư vấn dịch vụ:
1900 54 54 14